Statut


STATUT STOWARZYSZENIA REDUKOWANIA BIERNOŚCI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie Redukowania Bierności jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem – zwanym dalej stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą stowarzyszenia jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z ich porządkami prawnymi.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.
  2. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itd.).

ROZDZIAŁ II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 5.

Celem działania stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie i działalność na rzecz podejmowania nauki, edukacji, oświaty, i wychowania, w szczególności
  na rzecz młodzieży i młodych osób,
 2. działania wspierające podnoszenie kompetencji młodzieży, w tym zawodowych i społecznych,
 3. wspieranie inicjatyw młodzieżowych, rozwój społecznie użytecznych zainteresowań oraz działań pobudzających kreatywność,
 4. zwiększanie udziału młodzieży w życiu publicznym, społecznym,
 5. wypoczynek dzieci i młodzieży,
 6. promocji i organizacji wolontariatu,
 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i ułatwiania młodzieży znalezienia zatrudnienia,
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność na rzecz integracji i współpracy pomiędzy tymi społecznościami,
 9. działalność wspierająca integrację i współpracę organizacji pozarządowych,
 10. podnoszenie poziomu współpracy i podejmowanie wspólnych inicjatyw międzysektorowych na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych,
 11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 13. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 14. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 15. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
  z pracy,
 16. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 17. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 18. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 19. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 20. wspieranie, edukacja i upowszechnianie w zakresie kultury fizycznej,
 21. wspieranie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w zakresie promocji lokalnych zasobów,
 22. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 ust. 1. ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 6.

Stowarzyszenie może nieodpłatnie realizować swoje cele poprzez:

 1. organizację akcji, warsztatów, szkoleń, spotkań, doradztwa, konferencji, paneli, wystaw, wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych oraz innych zorganizowanych, zbiorowych i indywidualnych form realizujących cele Stowarzyszenia,
 2. promocję i upowszechnianie za pomocą różnych środków przekazu, w tym indywidualnie oraz prasa, radio, telewizja, media internetowe – sieciowe,
 3. współpracę z indywidualnymi osobami, grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi oraz administracją publiczną w kraju i za granicą,
 4. organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych,
 5. organizację wolontariatu, praktyk, staży,
 6. działania na rzecz edukacji i aktywizacji młodzieży,
 7. edukację stacjonarną lub za pomocą środków przekazu,
 8. inicjowanie i realizację projektów finansowanych z źródeł prywatnych i publicznych,
 9. organizację, tworzenie i wydawanie publikacji, gazet, książek, gier oraz materiałów audiowizualnych,
 10. prowadzenie stron, portali internetowych, profili społecznościowych,
 11. wyszukiwanie i gromadzenie wiedzy, w tym organizacja biblioteki publikacji elektronicznych,
 12. prowadzenie badań i analiz,
 13. współpracę z prywatnymi i publicznymi szkołami na różnych szczeblach nauczania.

§ 7

Stowarzyszenie może odpłatnie realizować swoje cele poprzez:

 1. organizację akcji, warsztatów, szkoleń, spotkań, doradztwa, konferencji, paneli, wystaw, wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych oraz innych zorganizowanych, zbiorowych i indywidualnych form realizujących cele Stowarzyszenia,
 2. promocję i upowszechnianie za pomocą różnych środków przekazu, w tym indywidualnie oraz prasa, radio, telewizja, media internetowe – sieciowe,
 3. współpracę z indywidualnymi osobami, grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi oraz administracją publiczną w kraju i za granicą,
 4. organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych,
 5. organizację wolontariatu, praktyk, staży,
 6. działania na rzecz edukacji i aktywizacji młodzieży,
 7. edukację stacjonarną lub za pomocą środków przekazu,
 8. inicjowanie i realizację projektów finansowanych z źródeł prywatnych i publicznych,
 9. organizację, tworzenie i wydawanie publikacji, gazet, książek, gier oraz materiałów audiowizualnych,
 10. prowadzenie stron, portali internetowych, profili społecznościowych,
 11. wyszukiwanie i gromadzenie wiedzy, w tym organizacja biblioteki publikacji elektronicznych,
 12. prowadzenie badań i analiz,
 13. współpracę z prywatnymi i publicznymi szkołami na różnych szczeblach nauczania.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8.

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających, honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim oraz cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Polski.
 1. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba, która złożyła pisemną deklarację oraz rekomendację pisemną co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu na członka Stowarzyszenia po okresie próbnym podejmuje Zarząd.

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna uznająca cele stowarzyszenia akceptująca jego statut, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną
  w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym zostaje osoba fizyczna lub prawna, która złożyła pisemną deklarację. Decyzję
  o przyjęciu na członka wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 12.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
 3. uczestnictwa w różnych przejawach działalności Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§14.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego płacenia składek członkowskich,
 4. uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu członków.

§15.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni,
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich,
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§16.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia,
 2. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 3. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. wykluczeniadecyzją Zarządu z powodu:
 5. nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 6. notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 7. nieobecności na Walnych Zebraniach;
 8. niepłacenia składek członkowskich;

§17.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie
  do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dniod daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§ 19.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 20.

Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia nowych członków w miejsce tych, którzy przestali być członkami tych organów w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby osób pochodzących z wyboru. Członkowie uzupełniający skład zarządu utrzymują swój mandat do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 21.

 1. Zebrania władz Stowarzyszenia dla ważności podejmowanych uchwał wymagają obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, a ich uchwały – z wyjątkami określonymi w statucie – zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin Walnego Zebrania może zostać bezpośrednio po pierwszym terminie.
 3. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a także  członkowie honorowi
  i wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok – sprawozdawcze
  i raz na 4 lata sprawozdawczo – wyborcze, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 10dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.
 5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. podejmowanie uchwał dotyczących zadań i kierunków działalności Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia i jego członków,
 3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
 7. uchwalanie zmian statutu,
 8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
 10. ustalania wysokości składek członkowskich.

§ 24.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych.
 2. Prezesa Zarządu oraz pozostały skład osobowy Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków
  w wyborach bezpośrednich.
 3. Podział funkcji w Zarządzie z zastrzeżeniem ust. 2 dokonuje Zarząd we własnym zakresie.
 4. Zarząd spośród swoich członków wybiera wiceprezesa orazskarbnika.
 5. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 6. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Członkom Zarządu może przysługiwać:
  1) dieta,
  2) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem statutowych obowiązków.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków,
 6. zatwierdzanie  regulaminów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 7. decydowanie o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji,
 8. podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych,
 9. Zarząd posiada wszelkie inne kompetencje, które nie zostały zastrzeżone dla pozostałych władz Stowarzyszenia.

§ 26.

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa zarządu lub dwóch członków Zarządu.W zobowiązaniach pociągających za sobą skutki majątkowe wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe,
 4. c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,

§ 29.

 1. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisja ma obowiązek poinformować właściwe organy o stwierdzonych naruszeniach.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 30.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 31.

Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:

 1. wpływy z tytułu składek członkowskich,
 2. wpływy z darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej,
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
 5. dotacje, subwencje i ofiarność publiczna,
 6. odsetki bankowe i lokaty terminowe.

§ 32.

Zabrania się :

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.