STATUT

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 


§ 1.
Stowarzyszenie Redukowania Bierności jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem – zwanym dalej stowarzyszeniem.
§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
§ 3.
Siedzibą stowarzyszenia jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z ich porządkami prawnymi.
§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania. 
2. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itd.).

0001_medium

 

ROZDZIAŁ II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 5.
Celem działania stowarzyszenia jest:
1. wspieranie i działalność na rzecz podejmowania nauki, edukacji, oświaty, i wychowania, w szczególności na rzecz młodzieży i młodych osób,
2. działania wspierające podnoszenie kompetencji młodzieży, w tym zawodowych i społecznych,
3. wspieranie inicjatyw młodzieżowych, rozwój społecznie użytecznych zainteresowań oraz działań pobudzających kreatywność,
4. zwiększanie udziału młodzieży w życiu publicznym, społecznym,
5. wypoczynek dzieci i młodzieży,
6. promocji i organizacji wolontariatu,
7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i ułatwiania młodzieży znalezienia zatrudnienia,
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność na rzecz integracji i współpracy pomiędzy tymi społecznościami,
9. działalność wspierająca integrację i współpracę organizacji pozarządowych,
10. podnoszenie poziomu współpracy i podejmowanie wspólnych inicjatyw międzysektorowych na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych,
11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
15. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
16. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
17. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
18. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
19. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
20. wspieranie, edukacja i upowszechnianie w zakresie kultury fizycznej,21. wspieranie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w zakresie promocji lokalnych zasobów,
22. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 ust. 1. ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 6.
Stowarzyszenie może nieodpłatnie realizować swoje cele poprzez:
1. organizację akcji, warsztatów, szkoleń, spotkań, doradztwa, konferencji, paneli, wystaw, wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych oraz innych zorganizowanych, zbiorowych i indywidualnych form realizujących cele Stowarzyszenia,
2. promocję i upowszechnianie za pomocą różnych środków przekazu, w tym indywidualnie oraz prasa, radio, telewizja, media internetowe – sieciowe,
3. współpracę z indywidualnymi osobami, grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi oraz administracją publiczną w kraju i za granicą,
4. organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych,
5. organizację wolontariatu, praktyk, staży,
6. działania na rzecz edukacji i aktywizacji młodzieży,
7. edukację stacjonarną lub za pomocą środków przekazu,
8. inicjowanie i realizację projektów finansowanych z źródeł prywatnych i publicznych,
9. organizację, tworzenie i wydawanie publikacji, gazet, książek, gier oraz materiałów audiowizualnych,
10. prowadzenie stron, portali internetowych, profili społecznościowych,
11. wyszukiwanie i gromadzenie wiedzy, w tym organizacja biblioteki publikacji elektronicznych,
12. prowadzenie badań i analiz,
13. współpracę z prywatnymi i publicznymi szkołami na różnych szczeblach nauczania.

§ 7
Stowarzyszenie może odpłatnie realizować swoje cele poprzez:
1. organizację akcji, warsztatów, szkoleń, spotkań, doradztwa, konferencji, paneli, wystaw, wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych oraz innych zorganizowanych, zbiorowych i indywidualnych form realizujących cele Stowarzyszenia,
2. promocję i upowszechnianie za pomocą różnych środków przekazu, w tym indywidualnie oraz prasa, radio, telewizja, media internetowe – sieciowe,
3. współpracę z indywidualnymi osobami, grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi oraz administracją publiczną w kraju i za granicą,
4. organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych,
5. organizację wolontariatu, praktyk, staży,
6. działania na rzecz edukacji i aktywizacji młodzieży,
7. edukację stacjonarną lub za pomocą środków przekazu,
8. inicjowanie i realizację projektów finansowanych z źródeł prywatnych i publicznych,
9. organizację, tworzenie i wydawanie publikacji, gazet, książek, gier oraz materiałów audiowizualnych,
10. prowadzenie stron, portali internetowych, profili społecznościowych,
11. wyszukiwanie i gromadzenie wiedzy, w tym organizacja biblioteki publikacji elektronicznych,
12. prowadzenie badań i analiz,
13. współpracę z prywatnymi i publicznymi szkołami na różnych szczeblach nauczania.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8.
Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających, honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim oraz cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Polski.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba, która złożyła pisemną deklarację oraz rekomendację pisemną co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu na członka Stowarzyszenia po okresie próbnym podejmuje Zarząd.
§ 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna uznająca cele stowarzyszenia akceptująca jego statut, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje osoba fizyczna lub prawna, która złożyła pisemną deklarację. Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 12
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
3. uczestnictwa w różnych przejawach działalności Stowarzyszenia,
4. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
§ 14 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego płacenia składek członkowskich,
4. uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu członków.

§ 15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni,
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich, 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
§ 16
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia,
2. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
3. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 4. wykluczenia decyzją Zarządu z powodu:
a) nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) nieobecności na Walnych Zebraniach;
d) niepłacenia składek członkowskich;
§ 17 
1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
§ 19
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 20
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia nowych członków w miejsce tych, którzy przestali być członkami tych organów w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby osób pochodzących z wyboru. Członkowie uzupełniający skład zarządu utrzymują swój mandat do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 21
1. Zebrania władz Stowarzyszenia dla ważności podejmowanych uchwał wymagają obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, a ich uchwały – z wyjątkami określonymi w statucie – zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin Walnego Zebrania może zostać bezpośrednio po pierwszym terminie.
3. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a także członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok – sprawozdawcze i raz na 4 lata sprawozdawczo – wyborcze, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.
5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. podejmowanie uchwał dotyczących zadań i kierunków działalności Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia i jego członków,
3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
7. uchwalanie zmian statutu,
8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
10. ustalania wysokości składek członkowskich.
§ 24
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych.
2. Prezesa Zarządu oraz pozostały skład osobowy Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w wyborach bezpośrednich.
3. Podział funkcji w Zarządzie z zastrzeżeniem ust. 2 dokonuje Zarząd we własnym zakresie.
4. Zarząd spośród swoich członków wybiera wiceprezesa oraz skarbnika.5. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
6. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Członkom Zarządu może przysługiwać: 1) dieta, 2) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem statutowych obowiązków.
§ 25
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
5. przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków,
6. zatwierdzanie regulaminów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
7. decydowanie o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji,
8. podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych,
9. Zarząd posiada wszelkie inne kompetencje, które nie zostały zastrzeżone dla pozostałych władz Stowarzyszenia.
§ 26
Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa zarządu lub dwóch członków Zarządu. W zobowiązaniach pociągających za sobą skutki majątkowe wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
§ 29
1. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisja ma obowiązek poinformować właściwe organy o stwierdzonych naruszeniach.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu Stowarzyszenia.
§ 30
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 31
Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
1. wpływy z tytułu składek członkowskich,
2. wpływy z darowizn, spadków, zapisów,
3. dochodów z własnej działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej,
4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
5. dotacje, subwencje i ofiarność publiczna,
6. odsetki bankowe i lokaty terminowe.
§ 32
Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

Adres

3 MAJA 19 
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

Dane organizacji

NIP: 6423187931
REGON: 243672582
KRS: 0000523686
NUMER KONTA: 
11 2030 0045 1110 0000 0394 4800

Kontakt

srb@srb.org.pl
fb: stowarzyszenieSRB